Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną spółki MG Premium Sp. z o.o.

Zarząd MG Premium Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (NIP: 6762456351) na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o oświadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, Poz. 1204) ustanawia niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.

 1. Regulamin ma zastosowanie wyłącznie do świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem wszystkich stron internetowych należących do MG Premium Sp. z o.o., w szczególności: remontnakazdakieszen.pl i podstron tej strony.
 2. Usługobiorca, jako osoba korzystająca ze strony internetowej MG Premium Sp. z o.o., jest zobowiązany do przestrzegania niniejszego regulaminu od momentu rozpoczęcia korzystania ze strony internetowej przez cały okres korzystania z usługi.
 3. Jeśli Usługobiorca nie akceptuje któregokolwiek z zapisów Regulaminu jest zobowiązany do niezwłocznego opuszczenia strony internetowej.
 4. Usługobiorca rozpoczyna korzystanie z Usługi w momencie zalogowania się na stronę remontnakazdakieszen.pl lub dowolną jej podstronę, a przestaje korzystać z Usługi wraz z zakończeniem odbierania danych dostarczanych przez Usługodawcę za pośrednictwem strony internetowej, chyba, że korzysta z usługi o nazwie „Formularz kontaktowy”. Wówczas korespondencja może odbywać się drogą mailową lub telefoniczną, na co Usługobiorca wyraża zgodę wysyłając formularz lub kontaktując się bezpośrednio z Usługodawcą drogą mailową lub telefoniczną.
 5. Usługobiorca może zakończyć korzystanie z Usługi w dowolnym czasie.
 6. W ramach korzystania ze strony internetowej remontnakazdakieszen.pl spółka MG Premium Sp. z o.o. świadczy następujące usługi drogą elektroniczną:

a. usługi informacyjne dotyczące zakresu prowadzonej działalności,
b. usługi informacyjne dotyczące doświadczenia MG Premium Sp. z o.o., partnerów i przykładowych klientów,
c.usługi informacyjne dotyczące możliwości przesłania zapytania za pomocą formularza kontaktowego,
d. usługi informacyjne w postaci udostępnienia/wyświetlenia danych kontaktowych i rejestrowych spółki MG Premium Sp. z o.o. 

 1. MG Premium Sp. z o.o. może wstrzymać lub zaprzestać świadczenia niektórych lub wszystkich usług świadczonych drogą elektroniczną bez podania przyczyny i w dowolnym czasie.
 2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się usługodawca: urządzenie elektroniczne z dostępem do Internetu umożliwiające przeglądanie stron internetowych z użyciem przeglądarki internetowej.
 3. Zabrania się dostarczania przez usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym.
 4. Usługobiorca może zgłaszać reklamacje dotyczące świadczenia przez MG Premium Sp. z o.o. usług drogą elektroniczną. Reklamacje należy zgłaszać w formie pisemnej na adres siedziby Spółki lub drogą elektroniczną na podany na stronie w zakładce „kontakt” adres e-mail.
 5. Przekazanie spółce MG Premium Sp. z o.o. danych osobowych podczas korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną jest dobrowolne.
 6. MG Premium Sp. z o.o. zapewnia ochronę danych osobowych Usługobiorców.
 7. MG Premium Sp. z o.o. gromadzi i przetwarza oraz jak będzie przetwarzać w przyszłości dane osobowe Usługobiorców w celu świadczenia Usług oraz w celach marketingowych, a przetwarzanie danych osobowych może zostać powierzone osobie trzeciej, na co Usługobiorca wyraża zgodę zgodnie z Polityką prywatności.
 8. Usługobiorcy przysługuje prawo wglądu w dane osobowe, gromadzone i przetwarzane przez Usługodawców lub osoby trzecie, poprawiania lub żądania ich usunięcia. Realizacja tego uprawnienia następuje poprzez wysłanie stosownego żądania pisemnie na adres siedziby Spółki lub mailowo na adres poczty elektronicznej wskazany w zakładce „kontakt” na stronie internetowej Spółki zgodnie z Polityką prywatności.